Valmennukset

 

EduSteps järjestää erilaisia työyhteisöjen toimivuuteen ja työhyvinvointiin, vuorovaikutustaitoihin sekä yksilön henkilökohtaiseen kasvuun liittyviä valmennuksia, joiden sisällöt ja toteutus muotoutuvat yksilöllisesti asiakkaan tarpeista ja tavoitteista käsin.

EduSteps tarjoaa monipuolisia, ketteriä työkaluja työyhteisöille ja yrittäjille työn ja oman työminän kehittämiseen.

Työhön sitoutuminen ja työmotivaatio ovat fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ohella tärkeitä tekijöitä. Niiden tulee olla kohdallaan, mikäli työssä halutaan saavuttaa sille asetetut laatu- ja tulostavoitteet. Työhön sitoutumiseen ja työmotivaatioon vaikuttavat monet sisäiset ja ulkoiset tekijät, muun muassa omat arvot, kollegiaalisuus ja työilmapiiri.

NewSteps123/työyhteisö® -valmennuksissa paneudutaan tekijöihin, jotka tutkitusti parantavat sitoutumista, työmotivaatiota ja työilmapiiriä ja mahdollistavat näin työn mielekkyyden löytämisen ja työssä jaksamisen. Lopputuloksena on hyvinvoiva työntekijä ja työyhteisö.

Valmennuksella on vankka teoriatausta. Teoria ja käytäntö yhdistyvät hyödyntämällä toiminnallisia oppimismenetelmiä ja ryhmässä oppimista. Moduuleista koostuva valmennus räätälöidään aina kunkin työyhteisön tai ryhmän tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Kysy lisää edistyksellisistä NewSteps/työyhteisö-valmennuksista!

 

Oletko yrittäjä vielä vuonna 2025?

Joskus on hyvä tehdä välitilinpäätös paitsi yrityksen toiminnasta, myös itsestään yrittäjänä ja ihmisenä, ja samalla miettiä keinoja, joilla varmistaa oma jaksaminen ja kehittyminen niin, että halutessaan voi vastata yllä olevaan kysymykseen:

– Kyllä, olen yrittäjä – ja vieläpä hyvinvoiva sellainen!

Työhyvinvointi sisältää fyysisen jaksamisen ja toimintakyvyn lisäksi henkisen puolen, kuten työmotivaation, työn mielekkyyden kokemisen ja hyvän ammatillisen itsetunnon. Kun ne ovat kunnossa, työ on tehokkaampaa ja tuottavampaa – ja mukavampaa.

NewSteps123/yrittäjä® -valmennus vie sinut oman kokonaishyvinvointisi lähteille. 
NewSteps123/yrittäjä®
-valmennuksessa on saatavilla sekä yksilö- että ryhmävalmennusta.

Yksilövalmennus eroaa perinteisestä coachingista siten, että valmennus kohdistuu valmennettavaan itseensä ja hänen työhönsä, ei niinkään tietyn ongelman ratkaisemiseen. Itsetuntemuksen lisääntyminen vahvistaa itsensä johtamisen taitoja sekä mahdollistaa omien vahvuuksien hyödyntämisen aiempaa tehokkaammin.

Vankkaan teoriataustaan pohjautuva valmennus koostuu moduuleista, ja kokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan tavoitteiden mukaan.

Ryhmävalmennuksen tavoitteita ovat muun muassa oman osaamisen ja omien vahvuuksien parempi tunnistaminen ja hyödyntäminen, kohonnut työmotivaatio, kehittyneempi ammatti-identiteetti, omien arvojen ja asenteiden tiedostaminen, tarkoituksenmukaisempi ajanhallinta ja selkeämpi omien rajojen tunnistaminen sekä itsensä johtamisen taidot.

Valmennuksella on vankka teoriatausta, jota sovelletaan käytäntöön hyödyntäen toiminnallisia oppimismenetelmiä ja ryhmässä oppimista. Vertaistuki on valmennuksen kantava voima.

Moduuleista koostuva valmennus räätälöidään aina ryhmän tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Kysy lisää edistyksellisistä NewSteps/yrittäjä-valmennuksista!